Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีจัดงาน “เทศกาลศิลปะจากฟางข้าวและข้าวใหม่ปลามัน ทุ่งกุลาร้องไห้” ครั้งที่ 3

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีจัดงาน “เทศกาลศิลปะจากฟางข้าวและข้าวใหม่ปลามัน ทุ่งกุลาร้องไห้” ครั้งที่ 3

วันนี้ (26 ธันวาคม 2562) เวลา 18.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีจัดงาน “เทศกาลศิลปะจากฟางข้าวและข้าวใหม่ปลามัน ทุ่งกุลาร้องไห้” ครั้งที่ 3 ณ ลานปอเทือง บริเวณหน้าเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอปทุมรัตต์ ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วม

การจัดงานเทศกาลศิลปะจากฟางข้าวและข้าวใหม่ปลามัน ครั้งที่ 3 เกิดจากแนวคิดที่ต้องการให้ดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยว ซึ่งพื้นที่ตำบลโนนสวรรค์ เป็นแหล่งผลิตข้าวหอม
มะลิชั้นดีของโลกและมีฟางข้าวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง และยังมีปลาพื้นที่ทุ่งกุลาที่มีจำนวนมากและรสชาดอร่อย จึงได้จัดทำศิลปะจากหุ่นฟาง ซึ่งมี กอลิล่า นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆ การประกวดชุดแฟชั่นจากฟางข้าว การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “ทุ่งทองคำคอนเทสต์ ”

และจัดนิทรรศการหุ่นฟางข้าวรูปสัตว์ต่างๆ ให้ผู้สัญจรไปมาได้ถ่ายรูป Ceck in จึงได้จัดให้มีการออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองมากมาย เช่น ผ้าไหมบักตู้ ผ้าไหมไฉไลบ้านสวนปอ ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จักสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดงานเทศกาลศิลปะจากฟางข้าว และข้าวใหม่ปลามันทุ่งกุลาร้องไห้ ครั้งที่ 3 ในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2562

ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด