Uncategorized

ประเพณีแห่ดาว วัดสองคอน จังหวัดมุกดาหาร

ประเพณีแห่ดาว วัดสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่ดาว วัดสองคอน อ.หว้าใหญ่ จ.มุกดาหาร

โดยมีนายสุวิทย์ จันทรหวร นายบุญช่วย น้อยสันเที้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหว้านใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีสองคอน บ้านสองคอน ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชุมชนให้เป็นมรดกแก่ชุมชนรุ่นต่อไป

สร้างรายได้ให้กับชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายให้มากขึ้นและส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมประกอบไปด้วย การจำหน่ายสินค้า OTOP พื้นเมืองเทศกาลอาหารเด่นประจำเทศกาลคือ ไก่งวง อาหารเด่นขึ้นชื่อประจำท้องถิ่นคือ หมูหัน และปลาน้ำโขง ขบวนรถม้าชมวัดสองคอน การประกวดธิดาดาว ขบวนแห่ดาวพร้อมประดับตกแต่งไฟบริเวณรอบและภายในสักการสถานฯ ซึ่งเป็นการสื่อความหมายของงานประเพณีแห่ดาว วัดสองคอน และอัตลักษณ์ของวัฒนธรรท้องถิ่น 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสนุกที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อกระตุ้นการเดินทางเชื่อมโยงของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ชุมชนและเพื่อยกระดับประเพณีท้องถิ่นของชุมชนให้มีความโดดเด่นน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สำหรับการจัดงานประเพณีแห่ดาว วัดสองคอน ประจำปี ๒๕๖๒

ครั้งนี้ เป็นประเพณีหนึ่งที่แสดงถึงความเชื่อความศรัทธาของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีต่อองค์พระเยชูคริสต์ ซึ่งในคืนวันคริสต์มาสวันที่พระองค์ได้เสด็จลงมาประสูต ยังพื้นพิภพได้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นบนท้องฟ้ามีดวงดาวเปล่งรัศมีสว่างทั่วท้องฟ้า “ดวงดาว” จึงเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์การมาบังเกิดของพระเยซูเจ้า เป็นประเพณีทรงคุณค่าสามารถพัฒนาต่อยอดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ตอบสนองความต้องการทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้ง 3 จังหวัด กล่าวคือที่ชุมชนท่าแร่จังหวัดสกลนคร ชุมชนหนองแสง จังหวัดนครพนม และโดยเฉพาะบ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ที่เป็นที่ตั้งของโบสถ์คริสต์ สร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่มีความสวยงาม และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177