Uncategorized ข่าว นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส มอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กพิเศษ 105 ทุน รวมเงิน 525,000บาท (ชมคลิป)

วันนี้ ( 27 ธ.ค.62 ) ที่ห้องประชุมบางนรา 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม

โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อมอบให้กับเด็กออทิสติก และพิการทุกประเภท จำนวน 105 ทุน รวมเป็นเงิน 525,000  บาท โดยพิธีรับมอบทุนมีนาวาตรีหญิงโนสมา  หลีเส็น  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส  กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส

นายนพดล มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองของเด็กออทิสติกและพิการทุกประเภทนั้นเดินทางมาร่วมในพิธีด้วย ซึ่งเด็กเหล่านี้จะได้รับทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัว แบ่งเบาภาระสำหรับผู้ปกครองในการซื้อของที่จำเป็นให้กับเด็ก

 

สำหรับทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มนี้ เกิดขึ้นเนื่องมาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงมีพระเมตตาสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท

เพื่อให้ผู้ปกครองไปพัฒนาบุตรหลานให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และตรงความจำเป็นเฉพาะบุคคล การจัดสรรทุนการศึกษาครั้งนี้ มูลนิธิคุณพุ่มจัดให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทที่มีความพิการรุนแรง ยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ

 

ภาพ/ข่าว นูอารีซ๊ะ ยะยือริ ผู้สื่อข่าวนราธิวาส