ร้อยเอ็ดจัดวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย จะไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ รวมพลังชาวร้อยเอ็ดจะไม่เอาคนโกง


ร้อยเอ็ดจัดวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย จะไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ รวมพลังชาวร้อยเอ็ดจะไม่เอาคนโกงสมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–
เมื่อเช้าวันนี้วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น.ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญที่ว่า ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังชาวร้อยเอ็ดไม่โกง โดยการดำเนินงานของ นายเสกสรรณ์ สมมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ หน่วยงาน กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ อันประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้นำ ผู้แทนและเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานของรัฐ ทั้งข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ เอกชน นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน กลุ่มพลังมวลชน องค์กรภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน ตลอดทั้ง พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แสดงพลังที่เข้มแข็ง ไม่ยอมทน ต่อการทุจริต และร่วมกันต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ ให้หมดสิ้นไปจากสังคม โดย ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังชาวร้อยเอ็ดไม่โกง

นายเสกสรรณ์ สมมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือสำนักงาน ป.ป.ช.เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเป็นองค์กรหลัก ในการประสานความร่วมมือและบูรณาการทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาทุจริต
การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยประจำปี 2561 นี้รัฐบาลและสำนักงานปปชได้กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคมพ.ศ 2556 1 พร้อมกันทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการจัดงานดังนี้ 1 เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคม และทุกภาคส่วนได้ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริต,2 เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือ ระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายหน่วยงาน และทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และลดปัญหาทุจริตในประเทศไทย,3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี แก่ประเทศและสร้างกลุ่ม เครือข่ายป้องกันการทุจริต ที่ยั่งยืนอันจะนำไปสู่การสร้างสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีกิจกรรมหลักที่สำคัญคือการบูรณาการให้ทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่จังหวัด ได้แสดงพลังที่เข้มแข็งไม่ยอมทนต่อการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปจากสังคมภายใต้คำขวัญที่ว่า ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังชาวร้อยเอ็ดไม่โกง

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า.- ผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด จึงขอเป็นผู้แทนของเจ้าหน้าที่ของรัฐและทุกภาคส่วนในจังหวัด สื่อสาร ประกาศให้สังคมได้รับทราบไว้ว่า นับแต่บัดนี้ไปชาวร้อยเอ็ด จะไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ รวมพลังชาวร้อยเอ็ดไม่เอาคนโกงและในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดี ทุกคนจะต้องช่วยกันสอดส่องป้องกันดูแลแก้ไขปิดทุกช่องทาง การทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่องทางแรกที่ทุกท่านต้องปิด คือตัวเราเอง และจะไม่ยอมทนกับทุจริตอีกต่อ ให้ทุกคนได้น้อมนำคำสอนและเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ยึดหลักการทรงงาน หลักทศพิธราชธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ตามรอยพ่อ หากทุกคนในสังคมได้น้อมนำทำได้เช่นนี้ ก็เชื่อได้ว่าปัญหาการทุจริตที่มีอยู่ก็คงจะหมดสิ้นไป

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–