Uncategorized ข่าว เชียงราย

คณะทำงานจังหวัดเชียงรายออกตรวจเยี่ยมการติดตามการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ และด่านชุมชน

คณะทำงานจังหวัดเชียงรายออกตรวจเยี่ยมการติดตามการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ และด่านชุมชน

เช้าวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 นายภาสกร บุญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการติดตามการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ และด่านชุมชน โดยนำคณะทำงานร่วมลงพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงแสน โดยมีชุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

โดยตรวจเยี่ยม จุดตรวจ จุดบริการ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ ด่านกิ่วทัพยั้ง ตำบลแม่จัน ตู้ยามบ้านห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง ตู้ยามถ้ำปลาบ้านถํ้า จุดตรวจแยกโรงแรมเบิร์ด อำเภอแม่สาย จุดตรวจบ้านสันถนนใต้ตำบลศรีเมืองชุม และจุดตรวจบ้านเกาะผาคำ อำเภอเชียงแสน

เพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาพระราชทาน ประจำจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ และด่านชุมชน รวมทั้งให้คำแนะนำร่วมแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง อาหารสำเร็จรูป และได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการเสียสละ เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงาน

และเน้นย้ำในการปฏิบัติงานให้เข้มข้น จริงจัง บังคับการใช้กฎหมายแก่ผู้กระทำผิด รวมถึงการช่วยเหลือ และบริการแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย

โดยความมุ่งหมายในครั้งนี้เพื่อมุ่งเป้าการลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงราย ให้มีผู้เสียชีวิตลดลง ในช่วง 7วันอันตราย จากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังให้ได้มากที่สุดด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
27/12/62