Uncategorized ข่าว เชียงราย

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ปตท. เปิดจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราพัฒนาเกษตรกรไทย เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ผู้ประกอบการยางพาราที่จังหวัดเชียงราย

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ปตท. เปิดจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราพัฒนาเกษตรกรไทย เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ผู้ประกอบการยางพาราที่จังหวัดเชียงราย

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย ปีที่ 3 เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น บจก. ปิโตรเลียม (แม่ลาว) จังหวัดเชียงราย โดยมี นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย นายณัฐวุฒิ ศิริสัจจวัฒน์ ผู้จัดการเขตการขายอาวุโส บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นายสุชาติตรี ทองอินทราช ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เข้าร่วมอย่างคับคั่ง

การเปิดโครงการจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราพัฒนาเกษตรกรไทยจุดนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการหาพื้นที่จำหน่าย เพิ่มรายได้ มีช่องทางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง

โดยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย และบริษัทปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จัดโครงการจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราพัฒนาเกษตรกรไทย ปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐเรื่องการใช้ยางพาราภายในประเทศที่มุ่งเน้นให้มีการนำวัตถุดิบไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อเพิ่มมูลค่าทดแทนการพึ่งพาการส่งออกในรูปของวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว สร้างความสมดุลด้านปริมาณผลผลิตและความต้องการใช้

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มุ่งหมายให้สถานีบริการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนตามแนวคิด Living community ที่พร้อมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนาสินค้า บริการ ความเป็นอยู่ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย กล่าวด้วยว่า ความร่วมมือภายใต้โครงการจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราพัฒนาเกษตรกรไทยถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางที่จะนำผลผลิตและความรู้นวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการยกระดับและพัฒนาอาชีพการทำสวนยางตลอดจนเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นอยากเป็นรูปธรรม

อนึ่ง จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดในเขตภาคเหนือ โดยมีพื้นที่ปลูก จำนวน 353,485 ไร่ ผลผลิตเนื้อยางแห้งอยู่ที่ 59,063 ตัน การยางแห่งประเทศไทย จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกร ชาวสวนยาง รวมกลุ่มกันในรูปแบบสถาบันเกษตรกร เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพิ่มมูลค่า และยังมี มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกร ในการหาพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา ภายใต้โครงการจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราพัฒนาเกษตรกรไทย ปีที่ 3 นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจ ประชารัฐ โดยมีเป้าหมายคือสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรชาวสวนยาง สร้างโอกาสช่องทางด้านการตลาด ได้ง่ายมากขึ้น และสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
27/12/62