Uncategorized

มูลนิธิพระลานชัยเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 118 ทุน 31 โรงเรียน

มูลนิธิพระลานชัยเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 118 ทุน 31 โรงเรียน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2561 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพระลานชัยเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมและมูลนิธิเซงกวง-หนูเที่ยง อนุสรณ์ มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 118 ทุน 31 โรงเรียน ที่ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ การมอบทุนในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 33 ที่ทางมูลนิธิพระลานชัยเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมได้ร่วมกับมูลนิธิเซงกวง -หนูเที่ยงอนุสสรณ์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้แก่สถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแบ่งเป็นระดับ ระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 3,000 บาท และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,500 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 2,500 บาท นอกจากนี้ได้มอบทุนให้แก่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด จำนวน 5,000 บาท เพื่อนำไปซื้อลูกโกลบอล สำหรับนักเรียน และมอบทุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนมงคลญาณปริยัติธรรม วัดสระทอง และโรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ วัดกลางมิ่งเมือง พระอารามหลวง เป็นเงินจำนวนวัดละ 5,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร
ตามมติของคณะกรรมการมูลนิธิพระลานชัย เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม ได้มอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาทุกๆอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ในแต่ละปีตามกำลังศรัทธาของผู้บริจาค และดอกผลของมูลนิธิ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ฐานะยากจนเป็นประจำทุกปี การมอบทุนการศึกษาฯในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 118 ทุน จำนวน 31 โรงเรียน พร้อมค่ายานพาหนะที่ทางสถานศึกษา ได้นำนักเรียนนักศึกษา มารับทุนการศึกษาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 320,800 บาท(สามแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)


//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ