ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2”

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2”

วันที่ (27 มกราคม 2562) เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2” ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และที่มาของโครงการว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่กระบวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นำคนออกจากวงจรการกระทำผิด จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน โดยมีกลไกการงาน 8 ยุทธศาสตร์ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาส เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้กำหนดเป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน ดังนั้นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงสนับสนุนงบประมาณให้กับจังหวัดร้อยเอ็ด สำรวจและคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ที่ไม่ใช่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด” ระยะเวลาการอบรม 3 วัน 2 คืน จำนวนสองรุ่น รุ่นละ 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่เข้ารับการอบรมมีภูมิคุ้มกัน มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเป็นเครือข่ายเยาวชนต้นแบบอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) ขยายเครือข่ายไปสู่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ครอบคลุมทุกอำเภอทุกพื้นที่ต่อไป
//////////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม////จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ

https://youtu.be/umUl2LXS7Nc