นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ. (ท.) เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมงานเสวนามหกรรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา

เมื่อ 281000 ม.ค. 62 กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ. (ท.) เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมงานเสวนามหกรรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา
โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม นำการศึกษา เป็นโครงการที่บริษัท เฉาก๊วยชากังราว ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต

1 และเขต 2 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกรัก ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และความกตัญญูกตเวที ต่อบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ และแผ่นดินเกิดของตน
3.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเป็นผู้นำในการปฏิบัติศาสนกิจ เช่น
3.1เป็นมัคนายกน้อย
3.2อาราธศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร ถวายทาน
3.3มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนพิธีเบื้องต้นที่เหมาะสมกับวัย
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ