Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

หมู่ รส.๑ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.กงไกรลาศ จว.ส.ท.) ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง และผู้นำท้องที่/ ท้องถิ่น จนท.ตร.สภ.ท่าฉนวน ร่วมจัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสู่การแก้ไขแบบบูรณาการ

เมื่อ ๒๘๐๙๓๐ ม.ค. ๖๒ หมู่ รส.๑ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.กงไกรลาศ จว.ส.ท.) ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง และผู้นำท้องที่/ ท้องถิ่น จนท.ตร.สภ.ท่าฉนวน ร่วมจัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสู่การแก้ไขแบบบูรณาการ ณ ศาลาการเปรียญวัดหางตลาด ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศฯ โดยมีประชาชนในพื้นที่ แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์จำนวน ๑ เรื่อง คือ
เรื่องยาเสพติดในพื้นที่ จึงบันทึกเป็นข้อมูลเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย