นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อ 281400 ม.ค. 62 กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร กรณีของ นางรัชฎาธร ครองแก้ว และชาวบ้านจำนวน 50 ครัวเรือน ราษฏรบ้าน บ่อสามแสน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากยังไม่ได้รับการสนับสนุนบริการขั้นพื้นฐานจากทางภาครัฐ(การขยายเขตไฟฟ้า)ให้กับประชาชนบริเวณพื้นที่ดังกล่าว สรุปการประชุมมีดังนี้
1.ปัจจุบันการปฏิบัติอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ทำประโยชน์ จากกรมป่าไม้
2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่การขยายเขตไฟฟ้าดังกล่าว พบว่าการฝังเสาพาดสายตามผังขยายเขตไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ต้องมีการปักเสาพาดสายในที่ดินของราษฎรบางส่วน ซึ่งได้จัดทำประชาพิจารณ์และลงประชามติชุมชนเรียบร้อยแล้ว
3.จังหวัดได้ส่งรายงานการประชาคมที่ได้จัดทำขึ้นให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งขอให้เร่งรัดดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ทำประโยชน์จากกรมป่าไม้ต่อไป
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ