Reporter&Thai Army

โครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 19 ณ โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

โครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 19 ณ โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

กองทัพไทย มอบหมายให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้รับผิชอบโครงการ ร่วมกับกำลังพล จากกองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพมาเลเซีย ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 7.8 x 20 เมตร จำนวน 1 อาคาร เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ให้กับชุมชน ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 19 ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในบรรกาศมิตรภาพ ระหว่างกองทัพมิตรประเทศ รวมทั้งกับชุมชนอีกด้วย

 

การฝึกคอบร้าโกลด์ในทุกปี กองทัพไทย และกองทัพที่เข้าร่วมการฝึก ได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การฝึก ฯ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และชุมชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่ โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 นี้ มีโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ จันทบุรี และระยอง มีการจัดกำลังพลจาก กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเหล่าทัพ ปฏิบัติงานร่วมกับมิตรประเทศอีก 8 ประเทศ นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมการบริการทางการแพทย์ทหารของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการตัดผม การบริการตัดแว่นสายตา และการบริการทางปศุสัตว์ โดยโครงการช่วยเหลือประชาชนดังกล่าว เริ่มดำเนินการระหว่าง วันที่ 21 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562