Reporter&Thai Army

ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพภาคที่ 3 ฝึกหน่วยเบื้องสูง ตามแผนป้องกันประเทศ ประจำปี 2562

ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพภาคที่ 3 ฝึกหน่วยเบื้องสูง ตามแผนป้องกันประเทศ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพภาคที่ 3 ได้ทำการฝึกหน่วยเบื้องสูง ตามแผนป้องกันประเทศ ประจำปี 2562 โดยเป็นการฝึกแบบจำลองสถานการณ์เมื่ออากาศยานข้าศึกลุกล้ำเข้าน่านฟ้าประเทศไทย พร้อมกับการฝึกส่งข้อมูลการแจ้งเตือนภัยทางอากาศให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก เพื่อให้การฝึกเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมี พันเอก กานต์ ขวัญยืน เสนาธิการ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก พร้อมคณะ เข้าร่วมสังเกตการณ์

การฝึกหน่วยเบื้องสูง ตามแผนป้องกันประเทศ ประจำปี 2562 เป็นไปตามแผนการฝึกและสนับสนุนการฝึก เพื่อทดสอบการปฏิบัติทางทหารตามขั้นตอน การควบคุมบังคับบัญชาหน่วยกำลังพล สร้างความพร้อมรบ และเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งเป็นหน่วยที่มีภารกิจในการป้องกันภัยทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก โดยมีกองทัพอากาศ ที่จะรับผิดชอบในการสกัดกั้นในแนวระวังป้องกันทางอากาศที่อยู่โดยรอบประเทศ และหากมีอากาศยานที่สามารถเล็ดลอดผ่านแนวระวังป้องกันเข้ามาได้ ก็จะมีการโอนมอบเป้าหมายให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบกเข้าดำเนินการทำลายต่อไป

ทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีภัยคุกคามทางอากาศอย่างอื่นอีกที่ไม่ใช่อากาศยาน อาทิเช่น อากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ, จรวดร่อนนำวิถี, ขีปนาวุธระยะไกล เป็นต้น ซึ่งเห็นได้ว่าศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพภาคที่ 3 มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาด้านนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ก้าวทันตามภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้น

ขอบคุณภาพจาก สนง.ปชส.ตาก และ คุณ สมภพ ฝึกฝน