ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในถิ่นทุรกันดาร

ร้อยเอ็ด…
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในถิ่นทุรกันดาร 

*พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรด้านการแพทย์และสาธารณสุข……

**วันนี้ 28 ก.พ.2562เมื่อเวลา 09.30 น.ณ.โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ม.7 ต.โพธิ์สรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดและตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม โดยมี นายวิชิต ศิลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และประชาชนใน ต.โพธิ์ศรี และใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้…***นาย นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่าจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข รวมถึงการแก้ไขปัญหา สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และ ประชาชนจะได้เข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงการแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารโดยแท้จริง….
ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน