ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2562 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบสร้างหอระฆัง และการจัดประกวดค่าวฮ่ามและกำบ่เก่า โดยประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 8 จ.ภาคเหนือตอนบน ที่ วัดร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2562 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบสร้างหอระฆัง และการจัดประกวดค่าวฮ่ามและกำบ่เก่า โดยประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 8 จ.ภาคเหนือตอนบน ที่ วัดร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ัวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.59 น. พระครูมงคลสิริวงศ์ (สุชาติ) วัดดอนตัน เจ้าอาวาสวัดดอนตัน เจ้าคณะตำบลเหมืองแก้ว เป็นประธานอริยสงฆ์ พร้อมด้วย พระอธิการชาญชัย กนฺตวีโร (ธาตุอินทร์จันทร์) เจ้าอาวาสวัดร้องอ้อ และคณะสงฆ์ฯ พร้อมด้วยนายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ, นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุน แม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือ นายคำดี บุญชละ กำนันตำบลสันผีเสื้อ นายศรีคราม ปิจมิตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดร้องอ้อนายพูนทวี พันธ์จินดานนท์ พร้อมพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมประกอบพิธีในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบสร้างหอระฆัง วัดร้องอ้อ สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

และในช่วงบ่ายยังมี กิจกรรมการจัดประกวดค่าวฮ่ามและกำบ่เก่า เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของชาวล้านนา โดยนายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือ กล่าวว่า “ถ้าเราไม่สืบสานและอนุรักษ์ให้แก่คนรุ่นหลังนั้น รับรองว่าประเพณีอันดีงามเหล่านี้ต้องสูญหายอย่างแน่นอน” เพราะในโลกปัจจุปันนั้นเป็นยุคของเทคโนโลยี ทำให้สังคมก้าวข้ามไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการลืมตัว และขาดศีลธรรม ในสังคมจึงทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย ซึ่ง “กำบ่าเก่า” เป็นคำสุภาษิตพื้นบ้านของคนล้านนา ซึ่งเป็นคติสอนใจที่ชาวบ้านในท้องถิ่นได้ยึดถือ เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน คำสุภาษิตจะมีทั้งที่มีคำกล่าวที่ดี และไม่ดี หากแต่มีประโยชน์ เป็นแนวทางสั่งสอน ตักเตือนให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ ซึ่งในปัจจุบันความเจริญทางวิทยาการ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนล้านนา วัฒนธรรมอันดีงามบางอย่างกำลังใกล้ ที่จะสูญหายไป “กำบ่าเก่า” เองก็เช่นกันที่ใกล้จะสูญหายไป ซึ่งลูกหลานชาวล้านนาทุกคน ควรที่จะระลึกถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงาม ที่บรรพบุรุษได้สรรสร้างขึ้นมา และพ่ออุ้ยแม่อุ้ยก็มักนำคำบ่าเก่ามาสอนลูกหลาน ด้วยคำสอนต่างๆ เช่นกำค่าวกำเครือ คือคำพูดคล้องจองกันซึ่งมีหลายรูปแบบในลักษณะ ค่าว คำกลอน กาพย์หรือฉันท์เป็นต้น และเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามไว้ให้อนุชนรุ่นหลังจึงได้กิจกรรมการจัดประกวดค่าวฮ่ามและกำบ่เก่าขึ้นในครั้งนี้ โดยได้รับการโปรดเมตตาจากพระครูสมุห์วิษุวัตร วรกิจโจ ได้ร่วมถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุวัดฝายหินฯ ในการประกวดและอ่านค่าวฮ่ามในครั้งนี้ฯ โดยต้องขอขอบคุณ นายยรรยง มงคลจันทร์และนายศิริพงศ์ วงศ์ไชย ที่เข้าร่วมการอ่านค่าวฮ่าม เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาในครั้งนี้ด้วย นายสว่างฯ กล่าวทิ้งในตอนท้าย

ซึ่งภายในงานได้มีคณะนักเรียนจากโรงเรียนวัดร้องอ้อ ได้ทำการแสดงการฟ้อน ถวายต่อ องค์พระธาตุและการแสดงกลองสะบัดชัย โดยมีคณะศรัทธาสาธุชนเข้าร่วม ในการจัดตั้งโรงทานในงานสรงน้ำพระธาตุในครั้งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง ภาพ/ข่าว