Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔) อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง,ผู้ใหญ่บ้าน,จนท.อสม. และจิตอาสา เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชน

เมื่อ ๒๘๐๙๐๐-๒๘๑๒๐๐ มี.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔) อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง,ผู้ใหญ่บ้าน,จนท.อสม. และจิตอาสา เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชน บ้านไร่ใหญ่ หมู่ ๖ ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ”ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่”จำนวน ๔ ครัวเรือน รายละเอียดดังนี้
๑.นางชั้น วงษ์ธัญการ อายุ ๙๐ ปี บ้านเลขที่ ๓๗ ม.๖ ต.หนองหลวงฯ
๒.นายสุธน เก่งเกษกิจ อายุ ๕๐ ปี บ้านเลขที่ ๑๔ ม.๖ ต.หนองหลวงฯ
๓.นายเกรียงไกร ฟักเหลือง อายุ ๓๗ ปี บ้านเลขที่ ๒๗/๒ ม.๖ ต.หนองหลวงฯ
๔.นางเกษร เก่งเกษกิจ อายุ ๗๒ ปี บ้านเลขที่ ๓๐/๒ ม.๖ ต.หนองหลวงฯ
ซึ่งยังไม่มีปัญหาเรื่องการร้องเรียน โดยปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ มี ๓ เรื่องดังนี้
๑.ปัญหาเรื่องยาเสพติด
๒.ปัญหาทางด้านการเกษตร การขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร
๓.ปัญหาการขาดแคลนสิ่งอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อาศัยอยู่เพียงลำพัง ซึ่งได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องนุ่งห่มให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีความต้องการและขาดแคลน
พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ ให้งดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร ซึ่งมีอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยทางเดินหายใจ ขอความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://youtu.be/cNX53tiMAk8

https://youtu.be/hKPbro1km2k