Reporter&Thai Army

กองทัพภาคที่ 3 รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม และรับมอบงบประมาณ จาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

กองทัพภาคที่ 3 รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม และรับมอบงบประมาณ
จาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม และรับมอบงบประมาณ จาก คุณ พงศธร ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และคณะฯ ณ ห้องโถงกลาง หน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

ด้วย กองทัพภาคที่ 3 ได้รับความความอนุเคราะห์จาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการสำรวจ พัฒนาและผลิตปิโตรเลียม แปลงสัมปทานเอส 1 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 3,200 ชุด ให้กับกองทัพภาคที่ 3 เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่กองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบ เนื่องด้วยในห้วงที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก พร้อมนี้ ได้สนับสนุนงบประมาณ ในการส่งเสริมโครงการเลี้ยงไก่ไข่ในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ และสามารถขยายผลไปสู่ประชาชน และหน่วยงานราชการ ที่มีความสนใจ ซึ่งปัจจุบันขยายผลไปสู่โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อนำผลผลิตที่ได้เป็นอาหารให้กับนักเรียน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนงบประมาณ ในการก่อสร้างโรงเรือนแพะพอเพียง ของราษฎรที่ได้รับแพะพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 15 ราย เพื่อเป็นทุนทรัพย์ ในการจัดซื้อวัสดุสำหรับการก่อสร้าง ซึ่งเป็นการขยายผลโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล ไปสู่ประชาชนตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 รู้สึกยินดี และขอขอบคุณ ที่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความความอนุเคราะห์ อย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่มีรายได้น้อยให้ประชาชนได้มีรายได้เสริม เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ภายในครัวเรือน ตลอดจนการดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน