Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ ๕ (บก.ควบคุมที่ ๒ ฉก.ม.๕) อ.ฝาง ร่วมกับ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธิเปิด “โครงการรณรงค์ส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ

เมื่อ ๒๒ เม.ย.๖๒ ร้อย.รส.ที่ ๕ (บก.ควบคุมที่ ๒ ฉก.ม.๕) อ.ฝาง ร่วมกับ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธิเปิด “โครงการรณรงค์ส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บ้านสองแคว หมู่ ๗ ต.สันทราย อ.ฝาง จว.ช.ม. โดยมี นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ เชียงใหม่ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมจำนวน ๓๕๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย