Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.ป.โดย ร้อย.รส.ที่3 ( ร้อย.ฝรพ.3 ) พื้นที่ อ.แม่เมาะ ได้ร่วมกับ อำเภอแม่เมาะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จิตอาสา ได้ร่วมกันซ่อมแซมหลังคาบ้าน

เมื่อ 220900 เม.ย.62 กกล.รส.จว.ล.ป.โดย ร้อย.รส.ที่3 ( ร้อย.ฝรพ.3 ) พื้นที่ อ.แม่เมาะ ได้ร่วมกับ อำเภอแม่เมาะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จิตอาสา ได้ร่วมกันซ่อมแซมหลังคาบ้าน นายวิทยา. จีนตา บ้านเลขที่ 23 ม.5 บ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ เนื่องจากได้รับความเสียหายจากลมพายุ กระเบื้อง 65 แผ่น ครอบ 20 องศา 15 แผ่น ทาง อบต.บ้านดง ได้สนับสนุนกระเบื้องและครอบองศา และได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย