Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

มทบ.39 สร้างจิตสำนึกรักสถาบัน

มทบ.39 สร้างจิตสำนึกรักสถาบัน
เมื่อวันที่ 4 มี.ค.62 ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมืองพิษณุโลก พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธาน เปิดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของคนในชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมพิธีด้วยความพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ทางทหารที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย ขุนภักดี 39 พร้อมด้วย ขุนศึก 31 ซึ่งเป็นวงดนตรีของหน่วยทหาร โดยขึ้นตรงกับกองทัพภาคที่ 3 เพื่อให้ความบันเทิง สร้างความสนุกสนานให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดทั้งให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ให้ตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักที่คนไทยทุกคนต้องให้ความสำคัญ ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมความรักความสามัคคี และความเป็นปึกแผ่นของคนไทยทั้งประเทศ

ปรีชา นุตจัรส ราย งาน