ข่าว เพชรบูรณ์

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการประชุมส่วนราชการ

28 มีนาคม 2562 เวลา 9:30 น ……ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการประชุมส่วนราชการซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้มี องค์การบริหารส่วนตำบล ของแต่ละท้องที่

 

แต่ละอำเภอ เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการ ในครั้งนี้ หลังจากท่านผู้ว่าราชการ ได้เป็นประธาน ในการทำพิธีสวดมนต์ไหว้พระแล้ว ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เพื่อให้การขับเคลื่อน การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจึงได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัดและระดับอำเภอขึ้นในวันนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติปี 2560 ถึง 2565 เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์และการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรให้ครอบคลุมในระดับจังหวัดและจังหวัดตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีเป้าหมายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดภายในปี 2564 จำนวน 100,000 โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมาย อำเภอละ 10,000 ไล่ยกเว้นอำเภอน้ำหนาวและเขาค้ออำเภอละ 5000 ไร่ ในการลงนามทำ MOU ครั้งนี้ประกอบไปด้วย

 

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ร้อยตรีมานะ สุทนต์ ผู้แทนเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์เป็นพยาน
หลังจากนั้น ดรสมไทยวงษ์เจริญประธานบริหารบริษัทวงษ์พาณิชย์กรุ๊ป ได้ขึ้นบรรยายถึงเรื่องขยะ และการคัดเลือกขยะ เพราะจะทำให้ง่ายต่อการนำมารีไซเคิล