ข่าว ลำพูน

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูนจัดงานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2562

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน
จัดงานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2562
วันนี้ (28 มี.ค. 62) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน จัดงานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2562 นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 340 คน และนางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน พร้อมนำเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

นายเลิศปัญญา กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) หน่วยงานในสังกัด พม. มีความมุ่งหวังสนองตอบนโยบายลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างประโยชน์ให้ประชาชนโดยรวม “สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค” สร้างงาน สร้างอาชีพ สัมพันธภาพครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ซึ่งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เป็น 1 ใน 8 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยภารกิจรับผิดชอบให้บริการด้านการฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีและครอบครัวที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนกลุ่มสตรีที่ต้องการเพิ่มทักษะฝีมือในวิชาชีพด้านต่างๆ ให้มีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว เขตพื้นที่ดำเนินการ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดลำพูน, จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก ในหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพรวมทุกประเภทจำนวน 340 คน

 

ซึ่งเป็นผู้สำเร็จโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มเสี่ยงในสถาบัน (ภายในสถาบัน) มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน 160 คน ประกอบด้วย หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน ได้แก่ หลักสูตรขนมไทยและเครื่องดื่มสมุนไพร, หลักสูตรอาหารว่างและเครื่องดื่ม, หลักสูตรผ้าด้นมือ และหลักสูตรเบเกอรี่ หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน ได้แก่ หลักสูตรตัดผมชาย, หลักสูตรนวดดูแลสุขภาพ, หลักสูตรตัดเย็บเบื้องต้น เป็นต้น โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (104 วัน) (ภายนอกสถาบัน ฝึกอาชีพในชุมน) พื้นที่จังหวัดลำพูน มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 6 กลุ่ม รวม 180 คน ประกอบด้วย หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอผ้าฝ้าย ตำบลก้อ, หลักสูตรการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร, หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอผ้าจกโหล่งลี้, หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอผ้ากะเหรี่ยงปักลูกเดือย, หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ และหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อ

“ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ”เป็นผู้ที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะอาชีพเฉพาะด้าน ก้าวสู่การยกระดับฝีมือแรงงานในระดับสากล สามารถประกอบอาชีพอิสระของตนเองได้ มีงานทำ และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนมีรายได้จุนเจือครอบครัว ต่อยอดสร้างกลุ่มพัฒนาองค์กรสร้างสรรค์ผลงานในชุมชนถิ่นเกิด “จากต้นทุนเริ่มต้นทางสังคมวัฒนธรรมชุมชน……สู่สร้างมูลค่าเพิ่มฐานเศรษฐกิจครัวเรือนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” หากพบเห็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ โดยการโทรแจ้งศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง” นายเลิศปัญญา กล่าวในตอนท้าย

……………….
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน