ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่

โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส “Chiangmai Chinese International School”  สถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่มุ่งมั่นในการจัดระบบการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพและมาตรฐานสูง โดยแนวทางการจัดการศึกษาจากประเทศจีน แห่งแรกของไทย

โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส “Chiangmai Chinese International School” สถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่มุ่งมั่นในการจัดระบบการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพและมาตรฐานสูง โดยแนวทางการจัดการศึกษาจากประเทศจีน แห่งแรกของไทย

โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส “Chiangmai Chinese International School” บริหารงานโดย ว่าที่ร.ต.อภิพงค์ คงสัมพันธ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฯ มีนางสาวพัณณิตา วงศ์ตาผา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนิส พร้อมด้วยครูจีน/ไทย และบุคลากรทางการศึกษา 40 คน โดยเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่จัดทำโดยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของประเทศจีน ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิรูปการศึกษาในระยะยาว เน้นให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยในด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็กได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทดลอง สัมผัส การใช้ประสบการณ์ตรง ใช้สื่อที่มีรอบตัว เน้นทักษะชีวิตเนื่องจากเด็กวัย 3 – 6 ปี เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต ต้องมีการฝึกทักษะการใช้ชีวิต การจัดสภาพแวดล้อมตามสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสังคมในประเทศและประชาคมโลก โดยใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสอน

่ว่าที่ร.ต.อภิพงค์ คงสัมพันธ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฯ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส “Chiangmai Chinese International School” ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน Quijing No.1 Middle School Zhuoli Campus และ Yunan University ประเทศจีน ที่สนับสนุนบุคลากร สื่อการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 3 – 6 ขวบ ให้เจริญเติบโตได้เหมาะสมกับวัย โดยหลักสูตรของอนุบาลโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส ระดับอนุบาล เป็นหลักสูตรที่ทำเพื่อให้เข้าใจแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในระยะยาวของประเทศจีน (ค.ศ. 2010 – 2020) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเป็นสำคัญ มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการอย่างครบครัน และต่อเนื่อง, มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างฐานการพัฒนาที่มั่นคงให้กับเด็กที่จะเรียนในระดับต่อไป, เป็นหลักสูตรที่มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเด็กอนุบาลสามารถนำมาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมให้กับเด็กวัย 3 – 6 ปี โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส ได้นำหลักสูตรต้นแบบในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลของรัฐบาลจีน โดยได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนQuijing No.1 Middle school Zhuoli campus ประเทศจีน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสำหรับพัฒนาเด็กอายุ 3 – 6 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล KG1 – 3 มีแนวทางการพัฒนาเด็กอนุบาล อายุ 3 – 6 ปี ในด้านการพัฒนาการด้านร่างกาย คือสมรรถนะของสภาพร่างกายจิตใจและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมทั่วไป ประกอบไปด้วย พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว และความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวัน, ด้านการพัฒนาการด้านภาษา ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร ความสามารถด้านภาษาของเด็ก พัฒนามาจากการใช้การสื่อสาร และให้เด็กมีสภาพแวดล้อมในการสื่อสารทิ่อิสระ และยืดหยุ่น แนะนำให้เด็กกล้าพูดคุย กับผู้ใหญ่ ใช้ถ้อยคำที่เหมาะสม ด้วยการฟังและการแสดงออก การเตรียมตัวเรื่องการอ่านและการเขียน, ในพัฒนาการด้านสังคม ครอบครัว โรงเรียน และสังคม มีความพยายามร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว และโรงเรียน เพื่อให้ให้เด็กมีความมั่นใจ เห็นคุณค่าในตัวเอง สามารถเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและส่วนรวมได้ ประกอบไปด้วย การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และการปรับตัวให้เข้ากับสังคม, ในพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กอนุบาล คือกระบวนการสำรวจสิ่งต่างๆ และแก้ปัญหาที่ได้เกิดขึ้นจริง ค้นคว้าและค้นพบความเหมือน ความแตกต่าง และความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ หลักสำคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กวัยอนุบาลคือ การสร้างแรงบันดาลใจในการค้นคว้า พัฒนาความสามารถในการศึกษาค้นคว้า โดยใช้การสังเกต เปรียบเทียบ การทำเนินการ การทดลอง อันประกอบไปด้วยการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ และการรับรู้ทางคณิตศาสตร์, การพัฒนาการด้านศิลปะ ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์รับรู้ถึงสิ่งที่สวยงาม สร้างสรรค์ เด็กอนุบาลทุกคนล้วนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในตัวเอง เขาจะรับรู้และเข้าใจในศิลปะ แตกต่างจากผู้ใหญ่ มีวิธีการทำความรู้จักและแสดงออกทางศิลปะที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ ประกอบไปด้วย การรับรู้และการชื่นชม การแสดงออกและการสร้างสรรค์ เป็นต้น และในด้านระบบความปลอดภัยทางโรงเรียนมีกล้องวงจรปิดทุกจุดในพื้นที่ของโรงเรียนฯ และระบบการสแกนตัวนักเรียนทุกครั้งเมื่อเข้ามาในโรงเรียนอีกด้วย

ว่าที่ร.ต.อภิพงค์ คงสัมพันธ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฯ กล่าวอีกว่า โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส “Chiangmai Chinese International School” มีเนื้อที่จำนวน 8 ไร่เศษ พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยมีห้องเรียนที่ครบครันและได้มาตรฐาน และมีอาจารย์ภาษาจีนจากเจ้าของภาษาเป็นผู้สอนพร้อมด้วยครูพี่เลี้ยงที่คอยดูแลเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิดอีกด้วย และเรายังได้จัดมุมพักผ่อนให้แเด็กนักเรียนและผู้ปกครองโดยเนรมิตรส่วนหย่อมขึ้น โดยจำลองแบบป่าดิบชื้นในเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน บนดอยอินทนนท์ แบบเสมือนจริง ใช้ต้นไม้ของจริงทุกต้น ใช้เวลาการจัดสวนกว่า 3 เดือนจนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีอาจารย์นิเวศน์ อินตารัตน์ นักจัดสวนชื่อดังของเชียงใหม่ ให้แนวคิดหลังได้แนวคิดอาจาย์ก็จัดตกแต่งมาดังกล่าว เพื่อนเป็นพื้นที่พักผ่อนของผู้ปครอง และเด็กๆ เพราะหลายคนไม่มีโอกาสเดินทางเข้าชมยังป่าดิบชื้นชมของจริงในธรรมชาติ ก็เลยจำลองออกมาให้เหมือนจริงเกือบ 100 % ใช้งบประมาณกว่า 3 ล้านบาท ที่จะมีละอองน้ำ น้ำตก ให้ความร่มรื้น เย็นสบาย ร่วมไปถึงสนามเด็กเล่นที่สั่งนำเข้าจากต่างประเทศ (เกรดเอ) เพื่อให้เด็กได้เล่นอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน

ด้านนางสาวพัณณิตา วงศ์ตาผา ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนิส เผยว่าสถานที่สร้างโรงเรียนได้ปรับปรุงพื้นที่ใหม่ โดยผ่านการขอใบอนุญาตเรียบร้อย และเปิดการเรียนการสอนเริ่มต้นขณะนี้ในระดับอนุบาล KG1 – 3 สอนในหลักสูตรของประเทศจีน จากโรงเรียน ON Qnijing Middle school Zholi campus ซึ่งนักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี้จะได้รับใบประกาศนียบัตร 2 ใบจากโรงเรียนของไทยและจีน ในขณะนี้มีครูจีนและไทยกว่า 20 คน พร้อมเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ รวมแล้วกว่า 40 คน ที่พร้อมให้การเรียนการสอน โดยภายในบริเวณโรงเรียนจะเห็นพื้นของโรงเรียนจะปูด้วยหญ้าเทียม (เกรดเอ) ที่ได้มาตรฐานทั้งหมดเพื่อป้องกันการลื่นหกล้มของเด็กเล็ก และมีกล้องวงจรปิดกว่า 40 ตัวและศูนย์สแกนตัวเด็กฯ เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจกับมาตรฐานความปลอดภัยที่สูง นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือจากจีนในส่วนของนักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกัน ส่วนค่าเรียนเทอมละ 6 หมื่นกว่าบาท ถูกกว่าโรงเรียนนานาชาติทั่วไป นางสาวพัณณิตา กล่าวทิ้งในตอนท้าย

โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส “Chiangmai Chinese International School” ตั้งอยู่ที่ 228/1 หมู่ 3 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส “Chiangmai Chinese International School” ตั้งอยู่ที่ 228/1 หมู่ 3 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ www.ccis.ac.th, https:// www.facebook.com/CCISchiangmai โทร.053-111986.

ทรงวุฒิ ทับทอง ภาพ/ข่าว