ข่าว ร้อยเอ็ด

มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบัณฑิตศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับไทยแลนด์ 4.0

มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบัณฑิตศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับไทยแลนด์ 4.0
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ ดร, ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่ โรงแรมเดอะชิค อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รองรับไทยแลนด์ 4.0

พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ ดร, ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวว่า กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า The working language of shall be English ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ความหมายของบทบัญญัติที่ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของอาเซียน สำหรับการทำงานร่วมกันนั้น มีความหมายกว้างไกลไปถึงทุกภาคส่วนของประชาสังคมอาเซียน ด้วยหมายความว่า ประชาชนพลเมือง 10 ประเทศอาเซียน จะต้องใช้ภาษาอังกฤษ กันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักการศึกษา ผู้บริหารการศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นต้น ผู้บริหารการศึกษาเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาและภารกิจของสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย คุณภาพการศึกษานั่นคือ ผู้เรียนที่จบออกมามีคุณภาพ เป็นทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะสำคัญสำหรับคนยุคศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะที่ส่งเสริม และสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์และแนวทางของไทยแลนด์ 4.0 และภาษาอังกฤษมีการใช้กันทั่วโลกมากกว่าภาษาอื่นๆ มีการเรียนการสอนกันทั่วโลกมากกว่าภาษาอื่น จึงเป็นภาษาสากลที่ติดต่อสื่อสารทั่วโลก
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด จำนวน 12 รูป/คน และคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและวิทยากร 11 รูป/คน

////////////////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด