ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-เดินรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจต่อต้านการทุจริต!!!

ร้อยเอ็ด-เดินรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจต่อต้านการทุจริต!!!

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น ภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจต่อต้านการทุจริต ที่ลานอเนกประสงค์สาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

นายสุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด กล่าวว่า วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ช่วยผลักดันและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบในสังคมไทย และได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น 2 วัน คือในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์สาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ด โดยมีการให้ความรู้และความเป็นผู้นำเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวอย่างและพลังในการสร้างกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการต่อต้านทุจริตทุกสถานศึกษา และเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จำนวน 350 คน แกนนำนักเรียนของโรงเรียนในเครือข่
ายจังหวัดร้อยเอ็ดแห่งละ 7 คน และครูอาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่จำนวน 50 คน รวม 400 คน
ณ ลานอเนกประสงค์สาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม – รายงาน