ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด- สร้างแกนนำในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม รณรงค์๚!!

ร้อยเอ็ด- สร้างแกนนำในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม รณรงค์๚!!

-วันนี้ (13 มีนาคม 2562) ที่หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้วยมิติวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อสร้างแกนนำในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม รณรงค์ให้เด็กเยาวชน ประชาชน ซึมซับและใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเตรียมพร้อมรับกระแสโลกาภิวัตน์ ผ่านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีความเป็นไทย ในการสร้างความสามัคคี ความร่วมมือกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม รวมถึงสมาชิกในครอบครัวและชุมชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสภาวการณ์ทางวัฒนธรรมตามหลักค่านิยมหลัก 12 ประการ และจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดยมีประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติและร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

โดยกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนคุณธรรม ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 220 คน กิจกรรมในการอบรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่องการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และภารกิจของเครือข่ายเฝ้าระวังและศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และให้ความรู้ด้านการจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวีดีโอ

/////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม-รายงาน