Reporter&Thai Army

รายงานเพิ่มเติมเหตุดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนของประชาชน บ.ห้วยขาบ ม.๗ ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จว.น.น. ได้รับความเสียหาย จำนวน ๓ หลังคาเรือน

เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๖๑, ๑๔๒๗ ฉก.ทพ.๓๒ กกล.ผาเมือง ขอรายงานเพิ่มเติมเหตุดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนของประชาชน บ.ห้วยขาบ ม.๗ ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จว.น.น. ได้รับความเสียหาย จำนวน ๓ หลังคาเรือน โดย พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ ได้นำ ชป.บรรเทาสาธารณภัยของหน่วย เข้าช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหาย จำนวน ๘ ราย ผลการค้นหาพบผู้สูญหายแล้ว จำนวน ๗ ราย เสียชีวิตทั้ง ๗ ราย คงเหลือ ๑ ราย มีรายละเอียด ดังนี้
๑. นายตุ๋ย ใจปิง อายุ ๔๗ ปี (เสียชีวิต)
๒. นางกาบแก้ว อักขระ อายุ ๕๗ ปี (เสียชีวิต)
๓. นายธนากร อักขระ อายุ ๓๓ ปี (เสียชีวิต)
๔. นางสาวกมลรัตน์ อักขระ อายุ ๓๔ ปี (เสียชีวิต)
๕. เด็กหญิงชรินรัตน์ อักขระ อายุ ๑๐ ปี (เสียชีวิต)
๖. นางกา อักขระ อายุ ๖๔ ปี (ยังไม่พบ)
๗. นางสาวณัฐทิชา อักขระ อายุ ๒๒ ปี (เสียชีวิต)
๘. เด็กหญิงณัฎธิดา อักขระ อายุ ๓ ปี (เสียชีวิต)
โดยมี นายปรีชา สมชัย นอภ.บ่อเกลือฯ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ปัจจุบันหน่วยยังดำเนินการค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการอพยพราษฎร บ.ห้วยขาบฯ มาพักที่ รร.บ้านสว้า ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จว.น.น. รายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป