Uncategorized

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ประชาชนและข้าราชการ เพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีกำหนดจัดขึ้น โดยมีพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอปากเกร็ด ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เขต 1 และเขต 2 จำนวนประมาณ 250 คนเข้าร่วมในพิธีด้วย


ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ฝากข้อคิดแก่ผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม ซึ่งมีทั้ง “คุณธรรมต่อส่วนตัว” และ “คุณธรรมต่อส่วนรวม” โดยขอให้ยึดหลักความพอเพียงและความพอดีเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต อันจะสร้างทัศนคติที่ดีและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ทั้งนี้ นอกจากจะมีคุณธรรมต่อส่วนตัวแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมต่อส่วนรวม โดยจะต้องมีความเกรงใจและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วย ในตอนท้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้เชิญชวนให้ผู้เข้ารับการอบรมดำเนินการคัดแยกขยะทั้งที่บ้านและสำนักงาน และใช้ถังดักไขมัน ที่สามารถประยุกต์ขึ้นใช้งานเองได้ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดสะอาดได้ในที่สุด