ข่าวเชียงใหม่

พช.เชียงใหม่ มอบโล่รางวัล/เกียรติบัตร ในการคัดสรรกิจกรรม พัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 61

พช.เชียงใหม่ มอบโล่รางวัล/เกียรติบัตร ในการคัดสรรกิจกรรม พัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 61

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการ มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรในการ คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 แก่ผู้นำ กลุ่มองค์กร และภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน จำนวน 6 ประเภท ได้แก่ ประเภทหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น จำนวน 5 รางวัล ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย ดีเด่น จำนวน 5 รางวัล ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิง ดีเด่น จำนวน 5 รางวัล ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล ดีเด่น จำนวน 5 รางวัล และ ประเภทครัวเรือนสัมมาชีพ ชุมชนตัวอย่าง จำนวน 3 รางวัล โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าว รายงานการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่.

 

 

ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน