Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น ประธานพิธีเปิด โครงการบูรณการแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยธนาคารน้ำใต้ดิน(Groundwater Bank)สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น ประธานพิธีเปิด
โครงการบูรณการแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยธนาคารน้ำใต้ดิน(Groundwater Bank)สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้(๒๘ กันยายน ๒๕๖๒)เมื่อเวลา๐๙.๓๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น ประธานพิธีเปิด
โครงการบูรณการแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยธนาคารน้ำใต้ดิน(Groundwater Bank)สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีดร.ประจักร์ บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด(สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ)ได้กล่าวรายงานว่า
สืบเนื่องจากปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยเฉพาะเขคพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประสานขอรับการสนับสนุนฝนหลวงเพื่อปฏิบัติการในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาฯ๒อำเภอได้แก่อำเภอสุวรรณภูมิ
และอำเภอเกษตรวิสัยต่อมาสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาดำเนินงานและเสนอแนวคิดในเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยอธิบายข้อดี- ข้อเสียพร้อมทั้งแหล่งงินทุนในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยเสนอที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นวาระเร่งด่วนนำเสนอต่อสภาเกษตรกร
แห่งชาติ เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโรงการฯ และบรรจุในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๓พื่อให้จังหวัดอนุมัติแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมต่อไป
สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดินจึงได้จัดโครการบูรณาการแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหา
น้ำท่วมภัยแล้งในพื้นที่การเกษตรแก้ปัญหาน้ำสกปรกช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้นและเกิดการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งโดยบูรณาการร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดสมาชิกวุฒิสภา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงนที่กี่ยวข้องโดยหลักการธนาคารน้ำใต้ดิน กล่าวคือ เมื่อมีฝนตกลงมาน้ำจะมาลงสู่ใต้ดินและหากมีการขุดเจาะน้ำบาดาลมาใช้กันจำนวนมาก

ก็จะทำให้น้ำบาดาลลดน้อยลงจนในที่สุดจะเกิดภาวะภัยแล้งอย่างยั้งยืนและถาวร เพราะฉะนั้นวิธีแก้คือเกษตรกรต้องเติมน้ำลงไปทดแทน หากนำน้ำบาดาลจากธรรมชาติ
มาใช้ ก็จำเป็นต้องเติมน้ำให้มากกว่าธรรมชาติหรือฝากน้ำไว้ในดิน
โครงการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณมหาศาล จึงจำเป็นต้องร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำโครงการบรรจุในแผนดำเนินงานของหน่วยงาน และ
รวบรวม เสนอหน่วยงานหลักภาครัฐกระทรวงและกรมต่างๆ รวมทั้งงบประมาณของรองนายกรัฐมนตรีโดยสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้ผลักดันการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนที่ท้องถิ่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดเกษตรกรตัวแทนองค์กรเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๒๘๙ คน
จึงเรียนประธานในพิธีได้กล่ายเปิดงานโครงการบูรณาการแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยธนาคารน้ำใต้ติน (Goundwater Bank)
และได้มอบนโยบายจังหวัดร้อยเอ็ดในการดำเนินงานแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมด้วยหลักการธนาคารน้ำใต้ดินต่อไป
*”*ประธานได้กล่าวว่าการบูรณากาความร่วมยินดีกับดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภาประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้นำองค์กรปกครองส่นท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด/ตัวแทนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร/วิทยากรผู้เข้าร่วมการสัมมนา และ
ผู้มีเกียรติทุกท่าน
ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยธนาคารน้ำใต้ดิน
(Goundwater Bank)ในวันนี้

จากปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยเฉพาะเขตพื้นที่
ทุ่งกุลาร้องไห้พบว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาน้อยประกอบกับฝนทิ้งช่วงป็นเวลานานทำให้ข้าวในนาขาดน้ำเหี่ยวเฉา ดินแตกระแหง และยืนต้นตาย น้ำในคลองส่งน้ำที่ขุดเอาไว้ก็แห้ง ขอดประกอบกับปัญหาอุทกภัยยังส่งผลซ้ำซ้อนให้พี่น้องเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย และขาดทุนจากการเพาะปลูกเป็นที่น่ายินดียิ่งที่สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการบูรณาการแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยธนาคารน้ำใต้ดิน (Goundwater Ban เพื่อเป็นเวทีสำหรับการหารือ พูดคุย และ
เสนอแนวคิดในเรื่องธนาคารน้ำใดิน เพื่อนำมาสู่การแก้ปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งในพื้นที่ทางการกษตรของจังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการบูรณาการแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยธนาคารน้ำใต้ดิน (Goundwater Bank)
จะเกิดขึ้นได้ก็ตัวยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในวันนี้จะเป็นเวทีสำหรับทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำความเข้าใจกี่ยวกับการจัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน และบูรณาการ่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารน้ำดินไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อนำมาสู่การแก้ปัญหาน้ำทว่มและภัยแล้งในพื้นที่ทางการเกษตรของจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืนต่อไป
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดโครการบูรณการแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Banl และขอให้โครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ.
้เวลา๑๓.๐๐-๑๖.๓๐น.ทำบัญทึกMOU.พร้อมปิดโครงการในครั้งนี้โดย ดร.ประจักร์ บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด

ณ ห้องประชุมเกษตรวิสัย โรแรมวันโอวัน แกรนด์ ตำบลรอบเมือง อำภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

//////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม::ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด