Uncategorized

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เร่งทำความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึก ให้กับนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เร่งทำความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึก ให้กับนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้คุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสร้างความเข้าใจในการชำระหนี้คืนกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้จัดวิทยากรที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น นักศึกษาศิษย์เก่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยากรจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานราธิวาส โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 600 คน

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ในปัจจุบันมีนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นจำนวนมากที่สำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่ได้ชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จึงส่งผลกระทบต่อรุ่นน้องที่กำลังศึกษามีเงินไม่เพียงพอที่จะกู้ยืมเงิน มหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อทำความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึก ให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ ในการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807