Uncategorized

โครงการเวทีชาวบ้านกำปงตักวา ระดับตำบล ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561

โครงการเวทีชาวบ้านกำปงตักวา ระดับตำบล ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561

ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานพิธีปิด โครงการเวทีชาวบ้านกำปงตักวา ระดับตำบล ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 โดยมี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี นายสัญชัย เหสามี กำนันตำบลสากอ นายอนิรุทธ์ จรามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี ให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการเวทีชาวบ้านกำปงตักวา ระดับตำบล ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561ใช้หลักศาสนาที่บริสุทธิ์และมีมัสยิดเป็นศูนย์กลาง มีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คอยหนุนเสริม และประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนเอง ในขณะที่ภาครัฐจะคอยสนับสนุนเต็มที่กับการขับเคลื่อนตามแนวทางชุมชนศรัทธา ทั้งนี้เพื่อลดการใช้ความรุนแรงและเกิดสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกำปงตักวาเป็นชุมชนที่มีการบริหารจัดการตนเองทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ที่เป็นไปตามหลักศาสนา ตรงกับเป้าหมาย, วัตถุประสงค์และตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในหัวข้อ ”ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามประเพณีและศาสนา เป็นพลังสร้างสรรค์สังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งภายนอกและภายใน และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทย”

โดยปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหนึ่งมาจากการนำเชื้อชาติ ศาสนาและประวัติศาสตร์มาบิดเบือนในลักษณะที่ว่า ชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกกีดกันสิทธิด้านศาสนา และไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงเข้าหลักเกณฑ์การทำการญิฮาด ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องต่อสู้เพื่อสถาปนาดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนอิสลามอันบริสุทธิ์ ฉะนั้นการขับเคลื่อนจัดตั้งกำปงตักวา การสร้างชุมชนที่ดำเนินวิถีตามหลักศาสนาจึงเป็นการแก้ปัญหาจุดนี้ โดยไม่ต้องมีการต่อสู้ และเป็นการขจัดข้ออ้างในการก่อเหตุ นำไปสู่การยุติสถานการณ์ สร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807