Reporter&Thai Army

พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ สนง.พาณิชย์ จว.ล.พ., สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑, เกษตรและสหกรณ์ จว.ล.พ., สหกรณ์ จว.ล.พ., แรงงาน จว.ล.พ., สนง.จัดหางาน จว.ล.พ., สนง.อุตสาหกรรม จว.ล.พ., สนง.เกษตร จว.ล.พ., สภาเกษตรกร จว.ล.พ., ผู้ประกอบการฯ และผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ฯ เข้าร่วมประชุมเสวนา “การถอดบทเรียนองค์ความรู้การบริหารจัดการผลผลิตลำไย จว.ล.พ. สู่ความยั่งยืน”

เมื่อ 11 ก.ย.61, 0930 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ สนง.พาณิชย์ จว.ล.พ., สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑, เกษตรและสหกรณ์ จว.ล.พ., สหกรณ์ จว.ล.พ., แรงงาน จว.ล.พ., สนง.จัดหางาน จว.ล.พ., สนง.อุตสาหกรรม จว.ล.พ., สนง.เกษตร จว.ล.พ., สภาเกษตรกร จว.ล.พ., ผู้ประกอบการฯ และผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ฯ เข้าร่วมประชุมเสวนา “การถอดบทเรียนองค์ความรู้การบริหารจัดการผลผลิตลำไย จว.ล.พ. สู่ความยั่งยืน” ณ ห้องประชุมเฮือนดาหลารีสอร์ท ต.ป่าสัก อ.เมือง จว.ล.พ. โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ. เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 40 คน