Reporter&Thai Army

# “เดินตามรอยเท้าพ่อ”

# “เดินตามรอยเท้าพ่อ”
เมื่อ 27 ต.ค.61 ทหารพรานหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่ 4714 ทำการต่อเติมที่พักอาศัยและมอบเครื่องมือการเกษตรให้กับพี่น้องไทยพุทธ และมุสลิมที่ร่วมกันจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” ณ บ้านบาตูบือละ ตำบลสะเอ๊ะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา พร้อมสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในพื้นที่
ทั้งนี้ บ้านบาตูบือละ ตำบลสะเอ๊ะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เป็นเพียงหมู่บ้านเดียวของอำเภอกรงปินัง ที่มีราษฎรไทยพุทธอาศัยอยู่ โดยอาศัยร่วมกับพี่น้องมุสลิมด้วยความรัก ความสามัคคี ดังนั้นการริเริ่มจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” จึงเปรียบเสมือนการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคี และความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนในพื้นที่