Uncategorized ข่าว นครนายก

นครนายก พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

นครนายก พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

วัดพราหมณี พระอารามหลวง จังหวัดนครนายก จัดพิธีพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2562
ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดพราหมณี พระอารามหลวง จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ โดยทางวัดพราหมณี พระอารามหลวง ได้กำหนดให้มีการจัดพิธีทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ในเวลา 16.00 น. พร้อมมีหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก
ด้วยมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีมติ เห็นชอบกำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ วันที่ 28 ของทุกเดือน ในเวลา 16.00 น. เพื่อให้พระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกรูป และวัดทุกวัดในราชอาณาจักรและในประเทศต่างๆทั่วโลกประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลฯ ในช่วงวันดังกล่าวแต่ละครั้งตามความเหมาะสม

สมบัติ เนินใหม่ ข่าว รัชชานนท์ เนินใหม่ ภาพ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก