ข่าว ลำพูน

ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา เปิดบ้านต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนคนใหม่ ตรวจเยี่ยมส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จังหวัดลำพูน

ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา เปิดบ้านต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนคนใหม่ ตรวจเยี่ยมส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จังหวัดลำพูน
******************************

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 (เวลา 13.30 น.) นางวริยา สนิทวาที ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถจังหวัดลำพูน พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับทีม One Home พม.จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์) พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายวรยุทธ เนาวรัตน์) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน (นายชัยนรงค์ วงค์ใหญ่) ในโอกาสตรวจเยี่ยมส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จังหวัดลำพูน เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน แสดงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานให้ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ วางแผนแนวทางดำเนินการอย่างมีทิศทาง ให้การสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องในกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานเชิงประจักษ์ และเก็บรวมรวบข้อมูลผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อนทางสังคมในรูปแบบประวัติบัญชีรายบุคคล รายครอบครัว สามารถวัดผลประเมินผลได้ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.พม.)

ในการนี้ท่านผู้ว่าฯ ได้ให้กำลังใจ ข้อคิดไว้ว่า “การครองตน ประพฤติตนเป็นคนดี มีจิตอาสา ทำเพื่อส่วนรวม รักองค์กร มีความกตัญญู รักประเทศชาติ” แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ณ ห้องประชุมตึกราตรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน