ข่าว ลำพูน

ติวเข้มยกระดับขับเคลื่อนผู้ประกอบการลำพูนสู่สากล ภายใต้หัวข้อ “ปลุกสมองให้สร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์”

ติวเข้มยกระดับขับเคลื่อนผู้ประกอบการลำพูนสู่สากล ภายใต้หัวข้อ “ปลุกสมองให้สร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์”

 

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “ปลุกสมองให้สร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ เดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านทักษะในการบริหารจัดการ การผลิต การตลาดของผู้ประกอบการหัตถกรรมสร้างสรรค์จังหวัดลำพูน และเพิ่มศักยภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ขยายช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันในช่องทางการตลาดที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น

 

สำหรับการอบรมและการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้ แนวทางในการประยุกต์ใช้เทรนด์ในแต่ละผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดและการทำการตลาดผ่านสื่อดิจิตอล (Digital Marketing) ที่ใช้หลักการของการตลาด พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจมาบรรยายให้ความแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์หัตถกรรม OTOP SMES กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 40 คน ระยะเวลาระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 จำนวน 3 วัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ วันแรก 27 มีนาคม 2562 เป็นการจัดให้มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ

 

เกี่ยวกับกระบวนการประยุกต์ใช้เทรนด์การติดตามความเคลื่อนไหวและเลือกใช้เทรนด์ในแต่ละผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 แห่ง โดยเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับสินค้านวัตกรรม การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. ศูนย์ ASEAN DESIGN & BUSINESS CENTER 2. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC เชียงใหม่ และ 3. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) และวันสุดท้าย 29 มีนาคม 2562 จัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับ “Digital Marketing และสรุปผลการฝึกอบรม พร้อมทั้งระดมความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้แทนกลุ่มและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

https://youtu.be/fWhsgWHK9Qg

……………
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน