Uncategorized ข่าว เชียงราย

พมจ.เชียงราย เชิญชวนประชาชนมาร่วมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

พมจ.เชียงราย เชิญชวนประชาชนมาร่วมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณหน้าห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ก่อนการประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงรายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทีม One Home กระทรวงการพัฒนาสังคมและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งผู้แทนจากสโมสรซอนต้า มูลนิธิ แอ๊ดดร้า ไทยแลนด์ และมูลนิธิ เอสแพท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแสดงออกถึงการขับเคลื่อนและส่งเสริมสนับสนุนการรวมพลังรณรงค์ในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี รวมทั้งบุคคลในครอบครัว และความรุนแรงทุกรูปแบบ

โดยในพิธีได้มีการติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว และมอบกระดิ่ง สัญลักษณ์การรวมพลังยุติความรุนแรง ให้ทุกคนร่วมสร้างความตื่นตัวและกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรง และร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือน รณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุน ทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นการ สร้างกระแสสังคม ให้เกิดความตระหนักต่อปัญหา และนำไปสู่การรวมพลังของทุกภาคส่วน ในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด Safety Home…Safety Society “บ้านปลอดภัย..สังคมไทยไร้ความรุนแรง”
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
28/11/62