ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

นศ.ป.โท ภูมิสังคม ม.แม่โจ้ สร้างชื่อ คว้ารางวัล ดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัย. งานประชุมวิชาการระดับชาติฯ

นศ.ป.โท ภูมิสังคม ม.แม่โจ้ สร้างชื่อ คว้ารางวัล ดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัย. งานประชุมวิชาการระดับชาติฯ

นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 21- 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

นายอาทิตย์ ศรีภูธร (แม่โจ้รุ่น 63) ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 13 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง “กระบวนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ภายใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านดงเย็น อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 13 ซึ่งจัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน

ซึ่งผลงานดังกล่าว ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “ระดับดีเด่น” ถือเป็นผลงานสร้างชื่อเสียง และสร้างความภาคภูมิใจให้กับสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนเป็นอย่างมาก

สำหรับ หลักสูตร การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ใช้เวลาศึกษา 2 ปี เป็นหลักสูตรเดียวในโลก..ที่เรียนรู้แนวทางการพัฒนาภูมิสังคม อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อันนำไปสู่การพัฒนา เพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในฐานะที่เป็นทรัพยากรมนุษย์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการขยายผลและต่อยอดอย่างต่อเนื่องในสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปิดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ความสามารถ ทั้งในทางทฤษฎีและการปฏิบัติในด้านการพัฒนาที่สอดคล้อง ตลอดจนสามารถประยุกต์องค์ความรู้เหล่านั้นไปใช้ในด้านงานวิจัยและด้านงานพัฒนา และเผยแพร่ให้สังคมเรียนรู้พระราชปรัชญา แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบทอด เผยแพร่ อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน.

ทรงวุฒิ ทับทอง