Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

คาราวานพิทักษ์ไฟป่าเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว. จังหวัดเชียงใหม่
สำราญ. แสงสงค์ ข่าว
คาราวานพิทักษ์ไฟป่าเชียงดาว

28 พฤศจิกายน 2562 เวลา1000น
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวและภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว จัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน สร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมปล่อยขบวนคาราวานจิตอาสาป้องกันไฟป่าเชียงดาว
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณเทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอำเภอเชียงดาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานจากทุกภาคส่วน พร้อมขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “คืนฟ้าใส ให้เชียงดาว บ้านของเรา” สืบเนื่องมาจากในห้วงปี พ.ศ. 2562

เกิดปัญหาหมอกควัน และไฟป่าอย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่ผ่านมา และระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ยังได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ บริเวณดอยเชียงดาวขึ้น ซึ่งในระยะเวลานั้นเกิดจุดความร้อน (Hotspot) บริเวณดอยเชียงดาว มากถึง 60 จุด มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจำนวน 3,765 ไร่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ของอำเภอเชียงดาวและจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม มอบประกาศนียบัตรให้ จิตอาสาป้องกันไฟป่าเชียงดาว จำนวน 830 คน ที่ได้จัดการอบรมแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ค่ายพิชิตปรีชากร (ร.7 พัน.2) รวมถึงการจัดนิทรรศการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันไฟป่า พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ รองรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้กำลังใจกำลังพลจิตอาสาป้องกันไฟป่าเชียงดาวที่เป็นประชาชนจากทั้ง 83หมู่บ้าน 7 ตำบลของอำเภอเชียงดาว ที่เป็นกำลังสำคัญเฝ้าระวังและดับไฟ โดยเน้นย้ำให้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ปกป้องอำเภอเชียงดาวจากไฟป่าและมลพิษหมอกควัน พร้อมทั้งปล่อยขบวนคาราวานจิตอาสาป้องกันไฟป่าเชียงดาว มุ่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชน ให้ร่วมเป็นส่วนสำคัญ ลด ละ เลิก การเผา และช่วยสนับสนุนการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืนในอนาคต