Uncategorized

*กกตร้อยเอ็ด ประชุมชี้แจงบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและดำเนินการเลือกให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และสามารถตรวจสอบได้

*กกตร้อยเอ็ด ประชุมชี้แจงบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและดำเนินการเลือกให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และสามารถตรวจสอบได้

สมนึก/ร้อยเอ็ด/0885730542

**เมื่อเช้าวันนี้วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9:00 น.ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ 3 ข้าง อบต.เหนือเมือง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมชี้แจงบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยการดำเนินงานของนาย กังวาน จันทร์หนองสรวง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายนพพร จันทรถง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกรรมการการเลือกส.ว.ระดับจังหวัด,นายกังงาน แก้วหนองสรวง ผอ.กต.จว.ร้อยเอ็ด เลขานุการ คณะกรรมการจังหวัดจำนวน 7 คน,คณะกรรมการอำเภอ จำนวน 140 คน อาทิ นายอนุชา เจริญรักษ์ นอภ.เมืองร้อยเอ็ด.นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ นอภ.เมืองสรวง ผู้ประสานงานจำนวน 3 คนรวมทั้งสิ้น 150 คน อาทิ นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับละ 2 คน อาทินายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ โดยกำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 250 คน ที่ได้มาจากสามส่วน

 

***นายกังวาน จันทร์หนองสรวง ผู้อำนวยการเลือกประจำจังหวัดร้อยเอ็ด(ผอ.กต.จว.ร้อยเอ็ด) กล่าวรายงานว่า.-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภาจำนวนทั้งหมด 200 คนดำรงตำแหน่งได้คราวละ 5 ปีเป็นได้วาระเดียว ในวาระ เริ่มแรกตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 250 คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคำแนะนำ โดยมาจาก 3 ส่วน

การเลือกส.ว.ในวาระเริ่มแรก จะมีการดำเนินการเลือกกันเอง ตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ตามลำดับ ซึ่งทั้ง 3 ระดับจะมีคณะกรรมการและบุคลากร ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 คน กรรมการทุกระดับจะประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับละ 3 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ระดับละ 2 คน โดยมี เลขาธิการกกต. ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการการเลือก ของแต่ละระดับ รวมทั้งแต่งตั้งบุคคล เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการเลือกในแต่ละระดับ

 

การประชุมชี้แจงบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ จึงเป็นการประชุมเพื่อชี้แจงอำนาจหน้าที่ แนวทางการปฏิบัติ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย กิจกรรมประกอบด้วย การชมวีดีทัศน์อินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับการเลือก ส.ว., ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับอำเภอและระดับจังหวัด,การเตรียมการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา,การบริหารจัดการ การรับสมัคร,การจัดการเลือก ส.ว. โดยนางพรรณวิภา สังฆทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด, สาธิตกระบวนการขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยตรงโดยทีมวิทยากรสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด,การจัดหน่วยเลือกระดับอำเภอ,การลงคะแนนการเลือกระดับอำเภอ,การนับคะแนน,รายงานผลการนับคะแนนสุดท้ายตอบปัญหาข้อซักถาม

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดว่า.-ภารกิจในการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่สำคัญที่สุด คือการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับอำเภอและระดับจังหวัด จึงหวังว่าคณะกรรมการทุกท่าน ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน ในการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกและรายงานปัญหา หรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และดำเนินการเลือกให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และสามารถตรวจสอบได้

 

—///—สมนึก/ร้อยเอ็ด/088573054—