Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

เทศกาลปีใหม่ม้ง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ….

เทศกาลปีใหม่ม้ง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ…

.
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ได้เดินทางมาถึงเวลาประมาณ 10:00 น โดยมี นายอภิชาติ ศรีม่วง นายอำเภอเขาค้อ และข้าราชการ หน่วยงานต่างๆมาคอยต้อนรับ เช่นนายวิศัลย์โฆษิตานนท์ นายประทิน นาคสําราญ นายอัครเดช ทองใจสด นางสาวพิมพร พรพฤฒิพันธุ์ และทีมงานของ สส พรรคอนาคตใหม่ เป็นต้น

นายอภิชาติ ศรีม่วง นายอำเภอเขาค้อ ได้กล่าวรายงานว่า ตำบลเข็กน้อย เป็นชุมชนไทยภูเขาเผ่าม้ง อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนม้ง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชาวม้งที่มาอาศัยอยู่ที่นี่ได้มีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมวิถีชีวิตอันดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของชาวม้ง โดยเฉพาะด้านภาษาและการแต่งกาย ประเพณีต่างๆ อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ชาวม้งตำบลเข็กน้อย ยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของชาวม้ง ไว้ได้อย่างดีงาม โดยเฉพาะการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ในการได้มาอยู่อาศัย อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภาร ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความกรุณาปราณี ต่อชนชาวม้งในประเทศไทย

หลังจากนั้นนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยได้กล่าวถึงประเพณีปีใหม่ม้ง ว่าเป็นประเพณีฉลองปีใหม่ เป็นงานรื่นเริง ของชาวม้ง จะจัดขึ้นหลังจากได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะต้องทำพิธี บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษที่ให้ความคุ้มครอง และดูแลคุ้มครองชีวิต ให้มีความสุขสำราญตลอดปีซึ่งจะจัดขึ้น ในวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 1 ของทุกปี

หลังจากกล่าวรายงานเสร็จ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แสดงความยินดี กับพี่น้องชาวม้งในตำบลเข็กน้อยที่ได้มาร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ม้งประจำปี 2563 ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญยิ่งของพี่น้องชาวตำบลเข็กน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ชาวม้งเป็นอารยชนมีความรู้ความสามารถในการสืบทอดและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ของชนเผ่าไว้ได้อย่างเหนียวแน่นมั่นคงซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรแก่การยกย่องและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาคมกลุ่มอาเซียน ได้รับทราบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตีฆ้องเพื่อทำพิธีเปิดงานร่วมกับข้าราชการและหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมงานนี้