Uncategorized ข่าว เชียงราย

เข้าตรวจสอบสถานประกอบการเชียงของเรื่องยาเสพติด

อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
นายสำราญ แสงสงค์. ข่าว
เข้าตรวจสอบสถานประกอบการเชียงของเรื่องยาเสพติด 6มกราคม2563 เวลา 09.00.น
ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขยาเสพติดชายแดนภาคเหนือเข้าตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ พื้นที่ อำเภอเชียงของ และ อำเภอเชียงแสน พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือได้มอบหมายให้ พลตรี บุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ( ผบ.ศป.บส.ชน) เป็นประธานปล่อยแถวโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่เพ่งเล็ง ระดับ ๒ จังหวัดเชียงรายภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ ๑๕๑๑ โดยมีหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕, ตำรวจภูธรภาค ๕, กองกำลังผาเมือง, ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ, ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย, สำนักงานศุลกากรภาค ๓, กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕, กองบังคับการกองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และกองบังคับการกองกำกับการ ๓ กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 

โดยการสุ่มตรวจ จำนวน ๗ แห่ง ประกอบด้วย อำเภอเชียงแสน ไปรษณีย์เชียงแสน และ บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส อำเภอเชียงของ บริษัท ดรากอนอะกรี จำกัด, บริษัท ไชยณรงค์ขนส่ง จำกัด (พ.ข.ร.), เลมอน อินเตอร์เทรด จำกัด, เคอรี่ เอ็กเพรสพาร์เซลช็อป และไปรษณีย์อนุญาตเอกชน 

การเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ เป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่สำคัญ จำนวน ๓ เรื่อง คือการติดป้ายเตือน การจัดทำข้อมูล บันทึกประจำวันของพนักงาน บันทึกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัว ของ ผู้รับ/ผู้ส่ง โดยต้องมีข้อมูลเก็บไว้อย่างน้อยไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน สำหรับผลการตรวจ สถานประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีผลปัสสาวะปกติ ทุกราย ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย