Reporter&Thai Army Uncategorized

ทหารชุมชนจับมือทำแนวกันไฟ ” กองร้อยทหารพรานที่ 3503 พร้อทจิตอาสาอำเภอแม่ระมาด จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟพื้นที่ป่าชุมชนตำบลขะเนจื้อ

” ทหารชุมชนจับมือทำแนวกันไฟ ” กองร้อยทหารพรานที่ 3503 พร้อทจิตอาสาอำเภอแม่ระมาด จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟพื้นที่ป่าชุมชนตำบลขะเนจื้อ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 กองร้อยทหารพรานที่ 3503 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลจำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 303 บ้านแม่ระมาดน้อย,กำนัน ตำบลขะเนจื้อ, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ,ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน, จิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่ระมาด , คณะครูเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง และราษฎรบ้านขะเนจื้อ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านหม่องวา, หมู่ที่ 7 บ้านขะเนจื้อ, หมู่ที่ 8 บ้านแม่ระมาดน้อย และหมู่ที่ 9 บ้านห้วยแห้ง ร่วมกันจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านขะเนจื้อ หมู่ที่ 7 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก รวมระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน เพื่อเป็นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และเพื่อให้ป่าชุมชนเป็นต้นน้ำที่สมบูรณ์รอดพ้นจาก ไฟป่าที่จะเผาผลาญพืชพันธุ์สัตว์ป่าให้สูญสิ้นไป