Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเเละมอบสิ่งของให้ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเน้นย้ำ!!กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน!!!ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเเละมอบสิ่งของให้ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเน้นย้ำ!!กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน!!!ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

วันนี้ (28 ธันวาคม 2562) เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด พล.ต.ต. ไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายกฤษฎา มะลิซ้อน ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ. วีระพงษ์ คำสิทธิ์ ผู้แทน ผบ. มทบ. 27 ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเเละมอบสิ่งของให้ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

เวลา 11.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเเละมอบสิ่งของให้ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ จุดตรวจอำเภอสุวรรณภูมิ

จากนั้นเวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเเละมอบสิ่งของให้ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ จุดตรวจตู้ยามชำนาญหมอ อำเภอเกษตรวิสัย และจุดบริการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย

และเวลา 14.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเเละมอบสิ่งของให้ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ จุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
1.ให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้โดยใช้กรอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ตามมาตรการหลัก 7 มาตรการ คือ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ยานพาหนะ ถนน และสภาพแวดล้อม การตอบสนองหลังเกิดเหตุ ด้านความปลอดภัยทางน้ำ ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และด้านการบริหารจัดการ
2.ในพื้นที่ชุมขนให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับองค์รปกคองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครต่างๆ ปฏิบัติงานใน “ด่านชุมชน” เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจตรา ป้องปราม และตักเตือนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ ห้ามมีการใช้อาวุธในการปฏิบัติงานด่านชุมชนโดยเด็ดขาด และในกรณีที่มีผู้กระทำผิดและไม่ปฏิบัติตามคำตักเตือน ให้ประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรที่ใกล้เคียงเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
3.กำหนดแผนปฏิบัติบนถนนทุกเส้นทางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวก

ปรพชาชน ควบคู่กับการลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุ พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้น ป้องกันปราบปราม จับกุมผู้ลักลอบลำเสียงยาเสพติด อาวุธสงครามและสิ่งผิดกฎหมายอื่น
4.ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ประจำด่านตรวจ ด่านชุมชน และจุดที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ต้องมีปริมาณแอลกออล์เป็นศูนย์ และให้ฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด พร้อมทั้งปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านวินัยจราจรในการฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง(ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ ง่วงไม่ขับ ต้องสวมหมวกนิรภัย ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ต้องมีใบอนุญาตขับรถ)
5. ให้จิตอาสาทุกหน่วยงานในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างรณรงค์การรักษาวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ โดยให้ทำตัวเป็นแบบอย่าง และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การทำความสะอาดศาสนสถาน การสวดมนต์ข้ามปี เพื่อพี่น้องประชาชนให้ห่างจากอบายมุขและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมตรวจรถยนต์ที่สัญจร และมอบเครื่องดื่มและผ้าเย็นให้กับผู้ขับขี่ รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

/////////////////.///
ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด