Reporter&Thai Army

หมู่ รส.๒ มว.รส.๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.บ้านด่านลานหอย) ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง, จนท.ตร.สภ.บ้านด่านลานหอย, ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ และประชาชน ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จว.ส.ท. ร่วมจัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่

เมื่อ ๒๘๐๘๓๐ ม.ค.๖๒ หมู่ รส.๒ มว.รส.๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.บ้านด่านลานหอย) ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง, จนท.ตร.สภ.บ้านด่านลานหอย, ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ และประชาชน ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จว.ส.ท. ร่วมจัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสู่การแก้ไขแบบบูรณาการ ณ ม.๕ ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จว.ส.ท. โดยมีผู้มาร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำนวน ๑ เรื่อง หน่วยจะได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย