Uncategorized

นายเฉลิม มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่าย วิทยุประชารัฐ ประจำปี 2562

ที่ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมเนวาด้า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เวลา09.30 น.นายเฉลิม มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
วิทยุประชารัฐ ประจำปี 2562 นางสายเพชร จังกาจิตต์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อุบลราชธาน ีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กล่าวว่าหัวใจสำคัญของการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนข่าวสารโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลไปสู่ชุมชน
ท้องถิ่นคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดมิตรภาพ ความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์และวิทยุชุมชนประชารัฐ เพื่อบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สู่ประชาชน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วทันเหตุการณ์นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีนักจัดรายการวิทยุชุมชนประชารัฐจาก 9 จังหวัด คืออุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีษะเกศ มุกดาหาร นครพนม ร้อยเอ็ด. จำนวน 200 คน ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน 29-30 มกราคม 62 เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมวิทยุประชารัฐสู่เป้าหมายต่อไป//

/พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน