Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กอ.รมน.ภาค 3 จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กอ.รมน.ภาค 3 จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์

วันนี้ที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พล.ท.ธวัช ศรีสว่าง รอง ผอ.ศูนย์ ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อ การปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายใน ภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ครั้งที่ 4 โดยมี พล.ต.ชัยเดช สุรวดี ผู้ บัญชาการ มณฑล ทหารบก ที่ 35 พ.อ.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.อ.ทศพล ผ่องศรีสุข รอง ผบ.ม.2 พ.อ.อนุวัธ ปัญญานันท์ รองเสนาธิการ กองกำลังผาเมือง

 

 

พ.อ.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ หน.ฝ่ายแผน ศูนย์ ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อ การปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายใน ภาค 3 พ.อ.ธำรงศักดิ์ บุญทักษ์ รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 และตัวแทนอธิการบดี มหา วิทยาลัย ราชภัฏ อุตรดิตถ์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต รอง อธิการบดี ดร.กัณฑ์ อินทุวงศ์ คณบดี คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม โดยมีสื่อมวลชน จังหวัดลำพูน ลำปาง แพร่ สุโขทัย น่าน อุตรดิตถ์ และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ.ที่ห้องประชุม คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุตรดิตถ์

 

โดยมีวัตถุ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีและความปรองดอง สมานฉันท์ อันเนื่องมาจากการรับรู้ข่าวสารที่ถูก ต้อง เพื่อให้สื่อมวลชน ผู้นำนักศึกษา ได้เห็นบทบาทของทหารอีกด้านหนึ่ง คือ นอกจากมีหน้าที่ในการป้องกันประเทศแล้ว ยังมีภารกิจในด้านการพัฒนา และแก้ไข ปัญหา ต่างๆของประชาชนในพื้นที่ที่ ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ รวมกับการแสดงดนตรีที่สะท้อนถึงชีวิตทหารต้องพลีชีพเพื่อชาติ ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมต้องหลั่งน้ำตากันทั้งห้อง

หลังจากฟังบรรยายพิเศษแล้ว ได้นำคณะสื่อมวลชน ชม ความพร้อมของทหาร ด้านต่างๆ และอาวุธ สงคราม ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการดูงาน ของโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก โครงการอาชาบำบัด เปิดในทุกวันอาทิตย์ สำหรับเล็กๆที่เป็นออทิสติก ในพื้นจังหวัดอุตรดิตถ์หรือพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งโครงการนี้ทำให้เด็กรู้วิธีป้องกันตัวเองช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้ดีมากขึ้น

………………
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน