Reporter&Thai Army

“ Cobra Gold 19 Time line ” ……….รองแม่ทัพภาคที่ 3 นำ เจ้ากรมยุทธการทหาร ลงพื้นที่ติดตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน (HCA) ในพื้นที่จังหวัดตาก กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ภายใต้ฝึกคอบร้าโกลด์ 19 พร้อมตรวจเยี่ยมการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 ครั้งที่ 38 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ก่อนเปิดฉากอย่างเป็นทางการ 12 ก.พ.2562

“ Cobra Gold 19 Time line ” ……….รองแม่ทัพภาคที่ 3 นำ เจ้ากรมยุทธการทหาร ลงพื้นที่ติดตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน (HCA) ในพื้นที่จังหวัดตาก กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ภายใต้ฝึกคอบร้าโกลด์ 19 พร้อมตรวจเยี่ยมการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 ครั้งที่ 38 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ก่อนเปิดฉากอย่างเป็นทางการ 12 ก.พ.2562

กำลังเริ่มขึ้นแล้ว….สำหรับการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ การฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 ครั้งที่ 38 โดยปีนี้ กองทัพไทย กองทัพภาคที่ 3 และกองทัพสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโดแปซิฟิกร่วมกันเป็นเจ้าภาพ พร้อมกับมิตรประเทศกว่า 29 ประเทศ ซึ่งเป็นวงรอบการฝึกแบบ Light Year และเป็นปีแรกของการฝึกตามแผน 6 ปี (Six Years Plan 2019 – 2024)

กองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบการรับผิดชอบในการจัดกำลังพลเป็นแกนหลักใน กองบัญชาการกำลังร่วม/ผสม นานาชาติ มีประเทศเข้าร่วมการฝึกรวม 29 ประเทศ (สมาชิกหลัก 7, เพิ่มเติม 2, MPAT 10, COLT 10) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการด้านมนุษยธรรม และบทบาทของทหารในการบรรเทาสาธารณภัย และในสภาวะความขัดแย้ง และมีความเข้าใจในการปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติการนั้นมีความท้าทายเกิดขึ้น เพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบ ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ สำหรับโครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance : HCA) ) เป็นส่วนงานหนึ่งในการฝึก Cobra Gold 19 นอกเหนือไปจากการฝึกฝ่ายเสนาธิการร่วม (Staffex) และ การฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม/บรรเทาสาธารณภัย HADR EX โดย กองทัพภาคที่ 3 ได้รับผิดชอบดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ปัจจุบันเข้าปฏิบัติงาน เมื่อวันที่. 17 มกราคม 2562.. และเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ได้กระทำพิธียกเสาเอก โดยมี พันโท ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 เป็นประธาน

โดย เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับและร่วมปฎิบัติภารกิจ พลโท สุพจน์ มาลานิยม เจ้ากรมยุทธการทหาร/ผู้อำนวยการกองการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 , พลตรี สุทน เหมือนพิทักษ์ รองผู้อำนวยการกองการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 19 และตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) site6 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมี พันเอก โสภณ นันทสุวรรณ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310, พันโท ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 พร้อมส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

การฝึกคอบร้าโกลด์ในทุกปี กองทัพไทยและกองทัพที่เข้าร่วมฝึก ได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance : HCA) เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 19 รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและชุมชน ยังเป็นการสร้างความสัมพันธุอันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่ โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 นี้ มีโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ จันทบุรี และระยอง มีการจัดกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเหล่าทัพ ปฎิบัติงานร่วมกับมิตรประเทศอีก 8 ประเทศ นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างแล้วยังได้จัดกิจกรรมการบริการทางการแพทย์ทหารของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการตัดผม การบริการตัดแว่นตา และการบริการทางปุศสัตว์ นอกเหนือไปจากฝึกฝ่ายเสนาธิการร่วม(Staffex) และการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (Caifex) โดย เริ่มดำเนินการระหว่าง วันที่ 21 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนห้วงฝึกดังกล่าวจะมีส่วนล่วงหน้าของฝ่ายสหรัฐอเมริกา และฝ่ายไทยเข้าเตรียมพื้นที่ ปัจจุบันการฝึกคอบร้าโกลด์ ถือเป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโดแปซิฟิกร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลักจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนในการเสริมสร้าง และยืนยันความพร้อมกองทัพ ในการปฎิบัติภารกิจเพื่อการรักษาสันติภาพ การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การบรรเทาภัยพิบัติร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และที่สำคัญยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศ พร้อมด้วยการขยายความร่วมมือทางทหารอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป

การฝึกในครั้งนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในชุมชนประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักได้แก่ โครงการเพื่อช่วยประชาชน (Engineer Civic Assistance Program : ENCAP), การบริการด้านการแพทย์ (Community Health Education – CHE) , กิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับชุมชน (Community Relation : COMREL) โครงการก่อสร้างการช่วยประชาชนจำนวน 6 พื้นที่ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 มีจำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนวัดจอมทองจังหวัดพิษณุโลก ยอดผู้ปฎิบัติภารกิจ 46 นาย (ทหารกองทัพภาคที่ 3 ฝ่ายไทย จำนวน 20 นาย, กองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน 21 นาย ,กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุน จำนวน 5 นาย) ,โรงเรียนวัดตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ยอดผู้ปฎิบัติภารกิจ 41 นาย (ทหารจากกองทัพไทย จำนวน 20 นาย ,กองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน 16 นาย, กองทัพจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 5 นาย) โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง จังหวัดตาก ยอดผู้ปฎิบัติภารกิจ 41 นาย (ทหารจากกองทัพไทย จำนวน 20 นาย,กองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน 21 นาย) และ กองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบดำเนินการ โรงเรียนเกาะอ้ายด้วน โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ยอดผู้ปฎิบัติภารกิจ 45 นาย (ทหารจากกองทัพไทย จำนวน 20 นาย, กองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน 20 นาย, สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำนวน 5 นาย) ในการดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนภายใต้การฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 การฝึกซ้อมทางทหารระดับพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย