Reporter&Thai Army

ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน กองพล ( ขุนศึก ๓๑) โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ได้จัดการบรรยายประวัติศาสตร์ วีรกรรมความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทย

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒เวลา ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น. ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน กองพล ( ขุนศึก ๓๑) โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ได้จัดการบรรยายประวัติศาสตร์ วีรกรรมความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทย เสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกสร้างความรักความสามัคคีความปรองดองสมานฉนันท์ของคนในชาติ การรณรงค์เผยแพร่เกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ นโยยายและผลงานของรัฐบาล และ ทบ. นำไปสู่การมีส่วนรวมของประชาชน ให้กับคณะครูอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนตะพานหิน อาสาประชาธิปไตยและประชาชนจิตอาสาจำนวน ๔๐๐ คน โดยมี นาย ปัญญา ใจแปง ปลัดอาวุโสอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เป็นประธาน และ พันเอก ปฐวี ศรีสุข รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวพบปะและเป็นผู้แทนฝ่ายทหารมอบหนังสือสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับประธาน เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนตะพานหิน อ.ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร